SPS Grupi meetodid ja kliendi rahulolu2023-09-13T11:17:58+03:00

SPS Grupi meetodid ja kliendi rahulolu

Kindlate reeglite järgimine aitab hoida fookust ja tagada parim tulemus.

Kliendi rahulolu mõõtmine

Kliendirahulolu hindamist kirjeldab Müügiprotseduur. Kliendirahulolu uuring toimub küsimustiku vormis, mille käigus selgitatakse välja kliendirahuloluga seotud aspektid. Tagasiside annab klientide objektiivse hinnangu SPS Grupp OÜ tegevusele ning teeb kindlaks võimalikud parendusvaldkonnad. Klientide rahulolematuse avalduste käsitlemine on süsteemselt hallatud Mittevastavuste ohje protseduuriga.

Keskkonna alased mõõtmised

Hindame regulaarselt oma tegevuste vastavust keskkonna– ja muudele õigusaktidele vastavalt Siseauditi protseduurile.
Oma keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkuse hindamiseks oleme välja selgitanud mõõdikud keskkonnaülesannete hindamiseks, mis on määratletud keskkonnakavas.

Siseauditid

Oleme loonud ja rakendanud siseauditi süsteemi, mida kirjeldab Siseauditi protseduur. Vastava koolituse läbinud siseaudiitorid, kes ei ole seotud auditeeritava valdkonnaga, auditeerivad juhtimissüsteemi siseauditi plaani järgi. Audit katab kõik ISO 9001:2008 ja 14001:2004 standardites nõutud valdkonnad, tagab protsesside ja nende omavaheliste seoste hindamise, et kontrollida nende vastavust ja tõhusust nõutavate tulemuste saavutamisel. Siseauditi käigus hinnatakse ka ohjatud dokumentide nimistusse kantud õigusaktide nõuete täidetust.

Mittevastavuste ohje

Mittevastavuste ohjet kirjeldab vastav protseduur (Kvaliteedikontroll). Pärast mittevastavuse ilmnemist, sh. reklamatsiooni esitamist, selgitatakse välja selle lahendamise abinõud.
Selleks, et vältida sama vea kordumist, töötatakse välja korrigeeriv tegevus. Et vältida potentsiaalse vea esinemist, rakendatakse ennetav tegevus.
Informatsioon mittevastavustest on üldjuhul sisendiks parendustegevustele.

Parendustegevused

Meie üheks põhiliseks toimimise printsiibiks on kõikide võimalike probleemide ennetamine läbi kõikide põhiprotsessi etappide. SPS Grupp OÜ kasutab oma kvaliteedijuhtimissüsteemi mõjususe pidevaks parendamiseks kvaliteedipoliitikat ja -eesmärke, auditite tulemusi, andmete analüüsi, korrigeerivaid tegevusi ja juhtkonnapoolseid ülevaateid.
Esinenud probleeme analüüsitakse ja nende korduvus välditakse igapäevase parendustegevuse abil.
Parendustegevusi kirjeldab Kvaliteedikontrolli protseduur, mis on loodud ja ohjatud eesmärgiga tagada ettevõtte toodete/teenuste ning kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemis ilmnevate mittevastavuste põhjuste väljaselgitamiseks ja kõrvaldamiseks vältimaks nende kordumist või esinemist.

Töötajate parendusettepanekud esitatakse vahetu ülemuse kaudu.

Küsige oma ettevõttele soodsamat koristuspakkumist

Teenindame ärikliente Tallinnas ja Harjumaal


    Sisesta kood: captcha