Ettevõtte juhtimine2023-09-13T11:21:39+03:00

Ettevõtte juhtimine

SPS Grupp OÜ iga töötaja on vastutav kvaliteedi tagamise ja keskkonnahoidliku tegevuse eest.

Juhindume oma tegevuses heakskiidetud protseduuridest ja tegevusjuhistest.

Juhtimissüsteemi käsitlusala ja ülesehitus

SPS Grupp OÜ juhtimissüsteemi käsitlusalaks on kinnisvarahoolduse, regulaarsete koristusteenuste– ja puhastusteenuste pakkumine Tallinnas ja selle lähiümbruses.
Juhtimissüsteemi ülesehitus lähtub ISO 9001:2008 ja 14001:2004 rahvusvaheliste kvaliteedi ja keskkonnajuhtimise süsteemide standardite nõuetest. Seda süsteemi kirjeldav ja kajastav dokumentatsioon koosneb käsiraamatust ning toiminguid kirjeldavatest ja tõendavatest dokumentidest.
Parimate kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise tulemusteni jõudmiseks on ühendatud pikaajaline kogemus, harjumused ja tavad, ning välja töötatud protseduurid, juhendid ja vormid.

Plaanimine

Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi plaanimine on teostatud ISO 9001:2008 ja 14001:2004 nõuetele vastava juhtimissüsteemi väljatöötamise käigus. Muudatuste tegemisel juhtimissüsteemi jälgitakse, et säiliks terviklikkus ning ISO 9001:2008 ja 14001:2004 nõuete täidetus.

Ettevõtte juhtimine, vastutus, volitused, infovahetus

Juhtimissüsteemi rakendamise, jälgimise ja töökorras hoidmise eest vastutab juhtkonna esindaja tegevjuht.
Ettevõtte süsteemi jaoks vajalike protsesside loomise, elluviimise ja alalhoidmise ning kogu organisatsioonis kliendi nõuete ja oluliste keskkonnamõjude parema mõistmise eest vastutab tegevjuht, kelle tööülesannete hulka kuulub kogutud info põhjal analüüsi teostamine, selle edastamine juhtkonnale ning samuti juhtkonna teavitamine süsteemi toimimisest ja parendamise vajadusest.

Sisemise infovahetuse eesmärgiks on teavitada töötajaid juhtkonna strateegilistest otsustest, kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu ja tööohutuse poliitikast, eesmärkidest ja tegevuskavadest ning tagada õigeaegne informatsiooni kättesaadavus oma igapäevaste ülesannete täitmiseks. Sisemine infovahetus toimub vahetu informeerimise käigus töökohal. Allüksuste juhid jaotavad ülesandeid oma töökoosolekutel.

Suhtlemine väliste osapooltega toimub vastavate valdkondade vastutavate töötajate kaudu.

Juhtimissüsteemi hindamine

Juhtkonnapoolse ülevaatuse käigus hindab juhatus kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi ajakohasust ja ülevaatus protokollitakse. Ülevaatus toimub piisava sagedusega, kuid mitte harvemini, kui kord aastas. Ülevaatusel arutatakse muuhulgas kokkuvõtet klientide tagasisidest, siseauditite tulemusi, parendustegevusi, ning seda, kuidas püstitatud eesmärke on õnnestunud täita.
Ülevaatuse käigus otsustab juhatus, kas ettevõtte poliitikat, eesmärke või muid juhtimissüsteemi elemente on vaja muuta.

Küsige oma ettevõttele soodsamat koristuspakkumist

Teenindame ärikliente Tallinnas ja Harjumaal


    Sisesta kood: captcha