Kvaliteedi-ja keskkonnapoliitika

Oma tegevuses lähtume heast tavast, standarditest ja tegutseme vastavuses asjakohaste keskkonnaõigus- ja administratiivaktide ning muude nõuetega.

SPS Grupp OÜ soovib olla kliendikeskne, tõhustada ettevõtte siseprotsesse, vähendada oma tegevusest tulenevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ning pidevalt täiustada ja parendada oma juhtimissüsteemi.

Nende põhimõtete elluviimiseks SPS Grupp OÜ:

 • pakub klientidele professionaalset, kiiret, projektikohast ja tähtaegset toodet ja teenust, kasutades selleks kaasaegseid ja kvaliteetseid seadmeid ja materjale
 • analüüsib ja parendab oma tegevust, tuginedes klientide tagasisidele ning koostöös kliendiga leiab optimaalsed lahendused
 • kasutab usaldusväärseid alltöövõtjaid ja hankijaid
 • tõstab töötajate koolitusega nende kvalifikatsiooni ja keskkonnateadlikkust, teavitab kõiki töötajaid ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitikast ning -eesmärkidest
  kasutab säästlikult loodusressursse
 • keskkonna saastamise vältimiseks minimiseerib tootmisega kaasnevaid kahjulikke keskkonnamõjusid, pöörates tähelepanu jäätmete tekke vahendamisele ning turvalise jäätmekäitluse korraldamisele
 • kasutab majanduslike võimaluste piires ettevõtte tegevusest põhjustatud negatiivseid keskkonnamõjusid vähendavaid või leevendavaid tehnoloogiaid
 • on loonud keskkonna- ja inimsõbraliku töökeskkonna, kus arvestatakse töötajate vajaduste ja soovidega. Ettepanekute tegemise õigus töötingimuste ja töökeskkonna parendamiseks on igal töötajal.

Ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika elluviijateks on kõik ettevõtte töötajad ning poliitika järgimist hinnatakse perioodiliselt siseauditite ja juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus

Küsi hinnapakkumist

  Kontaktisik

  Telefon

  E-mail

  Soovi kirjeldus

  Go to Top